Премиера на Юбилейния сборник в чест на проф. Красимир Станчев и проф. Александър Наумов

Премиера на  Юбилейния сборник в чест на проф. Красимир Станчев и проф. Александър Наумов

Б Ъ Л Г А Р С К А   А К А Д Е М И Я  Н А   Н А У К И Т Е

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА


На 14 февруари 2011 г. от 16.30 ч. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Конферентна зала на II етаж, Северно крило

ще се състои


П  Р  Е  М  И  Е  Р  А

на

Юбилейния сборник в чест на
проф. Красимир Станчев и проф. Александър Наумов
(кн. 41–42 на поредицата „Старобългарска литература“)

Книгата ще бъде представена от доц. д-р Славия Бърлиева


Юбилярите ще изнесат лекции на тема:

Проф. Ал. Наумов – „В каква църква са вярвали Светите Кирил и Методий?“
Проф. Кр. Станчев – „Агиография и историография: критически бележки около Пространните жития на Светите Кирил и Методий“.