„България и Украйна – култура на преломите (XIX – XXIв.). Сборник с научни изследвания

bg_ua_1866.jpg
Съставителство и уводни думи: Елка Трайкова, Мариета Иванова – Гиргинова, Михаил Неделчев. Ред. колегия: Владимир Колев, Елка Трайкова, Мариета Иванова – Гиргинова, Михаил Неделчев, Райна Камберова, Цветана Георгиева
Превод: Албена Стаменова, Райна Камберова, Владимир Колев, Лилия Желева. Художник на корицата: Капка Кънева
Библиографски редактор: Аделина Германова. Научни рецензенти: Албена Стаменова, Пенка Ватова.
Редактор и коректор: Елка Димитрова.
Издателство: Боян Пенев
ISBN: 978619 – 7372 – 23 – 6
София 2019
меки корици, 328 стр.

Сборникът с научни изследвания включва 26 статии на учени от България, Украйна, Сърбия и Чехия. Издаден е по проекта „България и Украйна – култура на преломите (XIX – XXIв.) и отразява работата на едноименния научен симпозиум с международно участие, проведен в България в периода 8-11 май 2019 . Сборник е резултат на интензивен диалог между български и украински слависти, литературоведи и езиковеди, както и между представители на други национални школи, разгърнал се в продължение на цялостната тригодишна работа по проекта. Това е първият научен академичен сборник, в който водещ е сравнителният принцип в изследването на двете литератури и култури в настоящето. Всяка от статиите предлага паралели между българската и украинската литература, съпоставя процеси в литературната история, интерпретира възникващи явления и творчески постижения, въвежда профила на непознати творчески личности и издания, разкрива значимостта на идейно-художествените обрати в полето на литературноисторическата реконструкция. Сборникът отразява динамиката в литературните контакти и взаимоотношения между двете страни в рамките на повече от два века – от Възраждането до постмодернизма и предлага нов поглед към културното наследство в двете страни (анализи, интерпретации, оценки) чрез съвременна методология и научен език, освободени от клишетата на идеологически стереотипи и исторически принуди. Научните изследвания в него показват как в двете литератури се случват сходни и различни литературноестетически и социо-културни трансформации и преломи, творчески възходи и пропадания на предишни жанрови и системи и стилови нагласи, неочаквано възникване на нови школи и творчески кръгове, пламване и угасване на идейно-естетически течения и моди в културния живот. Като тематика и проблематика, методология и научни постижения сборникът издига на нов етап академичните контакти между България и Украйна и е принос в развитието на литературозананието в двете страни. Сборникът с изследвания е оформен изцяло по стандартите за научно лицензиране – статиите имат резюмета на английски език, библиографията е траскибирана на латиница и сборникът включва кратка справка за авторите на статиите и азбучен показалец на имената.