Старобългарска литература 47

Старобългарска литература 47
ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР "БОЯН ПЕНЕВ"
ISBN: 0204868Х
меки корици, 462 стр.
Цена: 16,00 лв
Поръчай

В книга 47 на Старобългарска литература са поместени материали от Международна конференция „Светци и свети места на Балканите“, София, 12-14 юни 2012 г., част от научния проект „Енциклопедия Slavica Sanctorum: светци и свети места в България. Проектът сe разработва от учени от Катедрата по кирилометодиевистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и от Направление „Стара българска литература“ в Института за литература към Българската академия на науките. Материалите са тематично разпределени: Филология. Археография. Текстология.

Предтавяне на сборника в НБКМ


СЪДЪРЖАНИЕ

 • От редакторите
 • Мая Петрова - Танева (София) – Неизвестен източник на Изборника от 1076 г.: една непозната славянска версия на житието на св. Теодора Александрийска
 • Явор Милтенов (София) – Conversio Taisiae (BHG 1696) в славянската ръкописна традиция
 • Marijana Vuković (Budapest) – Martyrdom of Irenaeus of Sirmium in the 10th-century Codex Suprasliensis
 • Диетер Штерн (Гент) – Изучая источники Бдинского сборника: Слово об Авраамии Кидунском и его племяннице Марии
 • Анета Димитрова (София) – Третият превод на житието на св. Антоний Велики
 • Ирена Шпадијер (Београд) – Јужнословенски пустињаци Х–ХІІІ века у најстаријој литерарној традицији
 • Климентина Иванова, Иван Петров (София) – Неизследван превод на житието на една византийска императрица
 • Vesna Badurina - Stipčević (Zagreb) – Kult svetoga Nikole u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti
 • Petra Stankovska (Ljubljana) – Odraz kultu Řehoře Velikého-Dvojeslova ve středověkých památkách na slovanském Západě a Východě
 • Симеон Стефанов (София) – Наблюдения върху езика на Житието на св. Екатерина в хърватската книжнина от XV в
 • Milan Mihaljević (Zagreb) – The Office for St. Dominic in Croatian Glagolitic Breviaries
 • Сергей Темчин (Вильнюс) – О греческом происхождении славянской службы Михаилу Воину из Потуки
 • Радослава Станкова (София) – Ранните (пред-Евтимиеви) жития и служби за св. Петка Търновска в българската и сръбската книжовна традиция от ХІІІ–ХV в
 • Марина Чистякова (Вильнюс) – Минейное житие Параскевы Тырновской на руськой мове (на материале списка Национальной библиотеки в Варшаве – BN Akc. 2996)
 • Елена Томова (София) – Култът към св. Петка Търновска в Румъния (Из ръкописната сбирка на манастира Драгомирна)
 • Arhim. Policarp Chiţulescu (Bucarest) – Les saints et leurs vies dans les manuscrits slavons de la collection de la Bibliothèque du Saint Synode de Bucarest. Sources des vies des saints
 • Замфира Михаил, Мария Осиак (Бухарест) – Жития балканских святых в славянских рукописях Библиотеки Румынской Академии
 • Елена Коцева (София) – Към състава на три ръкописа от Националната библиотека в София: Енински апостол, Шопов-Карадимов псалтир и Софийски апостол (НБКМ 882)
 • Лора Тасева (София) – Личните и географските имена в българския и сръбския превод на Стишния пролог (по материал от месец март)
 • Синтия Вакарелийска (Юджийн, Орегон) – Култове и календари в Средновековна България. До каква степен култовете на светците са отразени в месецословите?
 • Марияна Цибранска - Костова (София) – Календарите във венецианските сборници за пътници: към типологията на явлението
 • Диляна Радославова (София) – Памети извън състава на Съкровище в българските дамаскини
 • Diana Atanassova (Sofia) – Narrating Exorcism and Performing Prayers (Aspects of Performativity of Some Early Martyria Spread in South Slavic Milieu)
 • Любка Ненова (Благоевград) – Данни за св. Димитър Басарбовски в „История славяноболгарская“ на св. Паисий Хилендарски (Текстологически преглед)
 • Анна Е. Косицкая, Жанна Л. Левшина (Санкт-Петербург) – Гимнография Area Orthodoxa в проекте „Литургическое наследие Православной Церкви“. Цели и задачи проекта. Археография и источниковедение
 • Съкратени названия на институции, библиотеки и архиви
 • Съкращения на поредици и периодични издания

The series "Starobalgarska literatura" begins with two miscellanies under this name (1971, 1977) which provoked great interest, so since 1978 the edition has become periodical. It carries research papers in the field of medieval Slavic literature and culture (in the context of the Byzantine and Latin civilizations), editions of unpublished old Slavonic literary works and their newly-discovered transcripts, critical reviews, surveys, information on national and international scientific events on Middle Ages, current bibliography. The journal maintains several rubrics (three of them permanent – Research papers, Critical reviews, and Bibliography). The most important published materials belong to the field of literary and cultural history and theory, source studies, textual criticism and source edition. Their authors are leading experts from all Bulgarian scientific institutions dealing with the medieval period, as well as young scholars. As a result of the international interest towards the classical period of the history of medieval Bulgarian and Slavic literature and culture, prominent foreign scholars regularly participate in the edition. The journal accepts only original research with scholarly contribution not submitted to other periodicals. The articles are in Bulgarian, English, Russian, German and French. Since 2005 they are accompanied with extensive summaries in English or in Bulgarian. The journal is distributed to more then 60 foreign scholarly institutions and scientific libraries in Europe and USA via subscription and international book exchange.

Tags: Старобългарска литература