Славянска филология. Tом 24

Славянска филология. Том 24
Доклади и статии за XIV международен конгрес на славистите
Редакционен съвет: Тодор Бояджиев, Светлина Николова, Панайот Карагьозов, Рая Кунчева, Васил Балевски
София, 2008, 373 с.
ISBN 978-954-8712-46-0 (Институт за литература - БАН)
ISBN 978-954-9787-15-3 (KМНЦ)
ISBN 978-954-322-298-8 (Академично издателство "Проф. Марин Дринов")
Цена: 6,00 лв
Поръчай

СЪДЪРЖАНИЕ

Проф. д.ф.н. Диана Иванова. Между SACRUM И PROFANUM, или за езиковите колизии в преводите на свещеното писание сред православните славяни през XIX век / 5

Искра Ангелова Ликоманова. Едно балканско многоезичие между плурилингвизма и мултилингвизма (банатските българи в Сърбия) / 27

Кина Вачкова. Критерии и процедури за типологична характеристика на славянските стандартни езици / 37

Найда Иванова. Южнославянските книжовни езици в контекста на междукултурните контакти през XIX век / 49

Иванка Гугуланова. Два модела за изразяване на таксисните отношения в славянските езици / 62

Иван Куцаров. Темпоралните системи на съвременните славянски езици / 70

Лилия Крумова-Цветкова. Метафорични съчетания, фразеологизми и фразеологизирани конструкции
с количествено значение (върху материал от български, руски и полски) / 80

Василка Радева. Заета лексика и словообразувателни тенденции в славянските езици / 97

Вера Маровска. Денотативни и констативни знакове в съвременните славянски езици / 108

Искра Христова-Шомова. Богословская терминология в произведениях св. Климента Охридского / 120

Светлана Василева-Карагьозова. Барокът в литературите на православните славяни / 137

Панайот Карагьозов. Интимните шеги на партоцентризма в романите "Шегата" на Милан Кундера и "Дивата волност" на Анче Мин / 146

Ренета Божанкова. Носталгични рефлексии в източноевропейската проза / 173

Николай Даскалов. Поетика на дисонанса (Наблюдения върху сюжетно-композиционните особености на романа "Пепелища" от Стефан Жеромски) / 183

Радост Иванова. Глобализационни процеси в традиционната южнославянска култура / 195

Иван Русков. Фигури на славянството. "Приказки" за желания и участ / 204

Владимир Пенчев. Етнокултурна идентичност на етничните общности в другоетнична среда
(Българи в Словакия и словаци в България) / 218

Катя Михайлова. Сакралното в епическото изпълнителство у славяните / 232

Руселина Ницолова. Взаимодействие между граматически значения на глагола и лексикални модификатори в семантиката на изречението / 251

Лиляна Минкова. Ръкопис на Константин Миладинов от архива на Измаил Иванович Срезневски / 268

Калина Бахнева. Една непроучена концепция за сравнителното литературознание на българския
литературен историк Боян Пенев / 279

Стефка Георгиева, Славка Величкова. Фразеологичните неологизми в българския език
и техните съответствия в други славянски езици / 286

Тодор Ат. Тодоров. Относно произхода на български думи и някои принципи на етимологичното проучване / 300

Лиляна Димитрова-Тодорова. Влиянието на глобализацията върху българските фирмоними
в съпоставка с полските фирмоними / 309

Ценка Иванова. Съвременни аспекти на разграниченията при южнославянските книжовни езици / 321

Васил Балевски. Българската емигрантска литература в Германия.
Немскоезична и българоезична / 339

Рая Кунчева. Александър Веселовски и Михаил Арнаудов за генезиса на литературните родове / 348