Литературно-художествени сборници и антологии 1878-1944

Литературно-художествени сборници и антологии 1878-1944
Автор: Кирил Ставрев
Нова българска литература /ХІХ - ХХв./
Издателство: БАН Марин Дринов
Народност: българска
ISBN 954-430-894-6 (т. I, ч. 1) (АИ „Проф. М. Дринов")
ISBN 954-8712-20-2 (т. I, ч. 1) (ИЛ)
първо издание, 2003 год.
твърди корици, 905 стр.
Цена: 25,00 лв
Поръчай
Библиографският указател е първото и единствено у нас справочно издание, което установява и регистрира всички издадени в България литературнохудожествени сборници, алманаси и антологии и без подбор разкрива аналитично тяхното съдържание. По този начин дава пълна картина на публикуваните по страниците на тази категория документи художествени произведения и представлява нова основа за проучвания на литературния живот през разглеждания период. Чрез системата от различни видове показалци представя в удобна форма разкритото съдържание за бързи и ефективни справки.

Библиографският указател се състои от две части:
I. АНАЛИТИЧНА, ЧАСТ = Том I. Ч. 1. = 907 с.

1.1. Разкрито е съдържанието на 740 сборници. От тях 35 не са регистрирани в Ретроспективната национална библиография и за първи път влизат в научен оборот.
1.2. Описанието е пълно и е съобразено с БДС 1541982. Посочени са всички особености на конкретното издание: наличие на мото и посвещения, раритет, вид на изданието /луксозно, разкошно/, цензурирано, сведения за излезли книги и книги под печат и др.
1.3. Описанието е придружено със снимка на предната корица /порядко на загл. стр./ и сигнатура в съответната библиотека.

1.4. Установени са около 100 разкошни, редки и миниатюрни издания.
1.5. Съдържанието на всеки сборник е разкрито така, както е представено в самия сборник. Общо указателят регистрира около 40,000 текстови аналитични единици. Разкрити са и всички графически (портрети, картини, изгледи, автографи: ръкописи и подписи, емблеми) и нотни произведения.
1.6. Установено е авторството на около 860 анонимни публикации.
1.7. Разкрити са около 150 псевдоними, неразкрити от Иван Богданов.
1.8. Установени са първи публикации на около 280 произведения от 80 български автори и около 550 първи преводи у нас на произведения от 120 чужди автори.

Съдържание

БЛАГОДАРНОСТ / 7
ЗА ЛИТЕРАТУРНИТЕ СБОРНИЦИ / 9
1. Сборни издания / 9
1.1. Сборните издания като обект на аналитичната библиография / 9
1.2. Видове сборни издания през периода 1878-1944 г. / 11
1.3. Мястото на сборните издания между книга и периодика / 13
2. Литературни сборници / 14
2.1. Исторически преглед / 14
2.2. Източници и някои особености при библиографирането на литературните сборници / 15
2.3. Видове литературни сборници според съдържанието / 17
2.4. Видове литературни сборници според броя на включените автори / 21
2.5. Книгоиздаване и литературни сборници / 23
2.6. Разкошни, миниатюрни и редки литературни сборници / 33
2.7. Епиграфи (мото) в литературните сборници / 35
2.8. Посвещения в литературните сборници / 37
3. Методика на съставяне на указателя / 41
3.1. Основни предпоставки / 41
3.2. Етапи / 42
3.3. Методи на атрибуиране / 45
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ / 49
УСЛОВНИ ЗНАЦИ И СЪКРАЩЕНИЯ / 61
ХРОНОЛОГИЧЕН УКАЗАТЕЛ / 67
1878 г. / 69
1880 г. / 70
1881 г. / 70
1883 г. / 72
1884 г. / 72
1885 г. / 80
1886 г. / 80
1888 г. / 81
1889 г. / 83
1892 г. / 90
1893 г. / 93
1894 г. / 94
1895 г. / 95
1896 г. / 100
1897 г. / 100
1898 г. / 103
1899 г. / 108
1900 г. / 110
1901 г. / 122
1902 г. / 134
1903 г. / 140
1904 г. / 148
1905 г. / 152
1906 г. / 163
1907 г. / 173
1908 г. / 176
1909 г. / 182
1910 г. / 189
1911 г. / 214
1912 г. / 230
1913 г. / 232
1914 г. / 234
1915 г. / 243
1916 г. / 250
1917 г. / 253
1918 г. / 271
1919 г. / 275
1920 г. / 289
1921 г. / 308
1922 г. / 341
1923 г. / 374
1924 г. / 390
1925 г. / 420
1926 г. / 431
1927 г. / 445
1928 г. / 469
1929 г. / 484
1930 г. / 502
1931 г. / 511
1932 г. / 528
1933 г. / 545
1934 г. / 571
1935 г. / 593
1936 г. / 617
1937 г. / 642
1938 г. / 693
1939 г. / 725
1940 г. / 763
1941 г. / 803
1942 г. / 842
1943 г. / 866